Berflo Bedrijf te Hengelo

De start van het inmiddels bruisende bewonersbedrijf Berflo Bedrijf in Hengelo gaat terug naar 2014. Toen nam de wijkraad Berflo Es samen met het LSA*, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, het initiatief hiervoor. Frank Eekelder, werkzaam bij Eurus, leidde als zakelijk leider het economische deel in goede banen.

Het Berflo Bedrijf is een organisatie van, voor en door bewoners uit de wijk Berflo Es. Het doel van dit bedrijf is om samen met de bewoners de wijk mooier en schoner te maken én de leefbaarheid te versterken. Er zijn initiatieven op zowel sociaal als fysiek en economisch gebied. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de Stichting renderend is en daardoor blijvend kan werken aan een bruisend Berflo Es. Het Berflo Bedrijf bestaat inmiddels uit meer dan 50 buurtbewoners die samen werken aan de wijk.

Om tot dit bloeiende Berflo Bedrijf te komen is het nodige werk verzet. De wijkraad Berflo Es stelde samen met zakelijk leider Frank Eekelder in 2013 een groep samen om de basis uit te werken. Ruim een jaar en vele brainstormsessies verder stond er een volledig uitgewerkt ondernemersplan 2014-2016.

Samen met de LSA, het bouwfonds, de postcode loterij en het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam in 2014 ook het startgeld bijeen om daadwerkelijk een Bewonersbedrijf te beginnen. Berflo Bedrijf is gestart bij de Speeltuin Twekkelerwegkwartier waarin het gebruik maakte van enkele ruimten. Vrij snel daarna werd, samen met een huisarts, in de wijk een leegstaande basisschool aangekocht waarvan de Gemeente Hengelo eigenaar was. Doordat ook drie zorginstellingen aanhaakten werd het mogelijk de daarvoor benodigde hypotheek af te sluiten.

Frank Eekelder blijkt als zakelijk leider voor Berflo Bedrijf vanaf het begin een goede match en hij krijgt al snel het vertrouwen van de betrokkenen. Als ‘duizendpoot van huis uit’ neemt hij een uiterst divers en uitdagend takenpakket op zich. Hij weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten. Hij ondersteunt de bedrijfsvoering van de organisatie, inclusief het personeelsbeleid, en staat in voor de uitvoering van het zakelijk beleid dat samen met het bestuur is uitgezet. Hij coördineert, consolideert en controleert de zakelijke en administratief ondersteunende activiteiten van het Berflo Bedrijf. Hierdoor blijft het mogelijk, uiteraard in overleg met het bestuur, het juiste kader te bepalen, in termen van personeel, middelen en budget, waarbinnen de activiteiten van de Stichting kunnen plaatsvinden. Bovendien is er zo controle op de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.
Frank fungeert als contactpersoon voor opdrachtgevers, betrokken partners en coproducenten. Daarnaast zoekt hij tijdens zijn functie als zakelijk leider naar coproducenten en investeerders om de toekomst van Berflo Bedrijf zeker te stellen.

Berflo Bedrijf is uitgegroeid tot een laagdrempelig initiatief waar wijkbewoners graag komen voor een kop koffie, een bord soep of een activiteit. De producten en diensten die het Berflo Bedrijf biedt, zijn onder meer het geven van geheugentrainingen, het gebruik maken van een elektrische auto voor en door wijkinwoners, het kopen van tweedehands kleding in het winkeltje, er zijn verschillende zorgdiensten, waaronder die van het Rode Kruis, TMZ en Buurtzorg en wijkbewoners kunnen er ruimte huren. De gemeenschappelijke ruimte dient als huiskamer voor de buurt.

Berflo Bedrijf is, anno 2018, een volwassen zelfvoorzienende organisatie. Frank Eekelder van Eurus heeft hiervoor de basis gelegd en zijn taak tot een goed einde gebracht en vol vertrouwen overgedragen aan het bestuur.

*Het LSA is een organisatie gericht op bewoners om hun eigen wijk te laten ontwikkelen.

www.lsabewoners.nl

Hagedoornschool in Almelo

In opdracht van de gemeente Almelo is Eurus in oktober 2017 gestart met een haalbaarheid- en activeringsonderzoek met betrekking tot de mogelijke invulling van de Hagedoornschool ten gunste van de wijk Nieuwstraatkwartier. In de eerste fase wordt onder andere onderzocht welke rol (maatschappelijke) partners werkzaam in de wijk en de bewoners van het Nieuwstraatkwartier kunnen en willen spelen.

Onlangs bezochten dertig wijkbewoners, twaalf organisaties en professionals een succesvolle bijeenkomst in de Hagedoornschool en maakten kennis met de inwoners uit de Goossenmaat. Ideeën over de invulling van het leegstaande pand werden op deze, door Eurus georganiseerde, avond gedeeld en besproken. Naast de mogelijke toekomstige gebruikers was ook de gemeente Almelo aanwezig en toonde bereidheid mee te denken. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar Hagedoornschool 2.0.

In december 2017 rondt Eurus de haalbaarheid- en activeringsfase af en brengen wij een advies uit aan de gemeente Almelo over de (on)mogelijkheden voor invulling van de Hagedoornschool.

Exploitatie maatschappelijke ruimte de Helmer door bewoners

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Eurus samen met bewoners van de Enschedese wijk ‘De Helmerhoek’ een aantal scenario’s geschetst hoe de maatschappelijke ruimte in wijkcentrum ‘De Helmer’ geëxploiteerd kan worden. Waarbij de bewoners de regie in handen krijgen en kunnen houden.

De gemeente heeft het door Eurus aanbevolen scenario overgenomen. Dit houdt in dat de bewoners van de Helmerhoek van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 de ruimte krijgen om met een flinke huurkorting te werken aan een rendabel exploitatie model waarmee de enige maatschappelijke ruimte voor de wijk behouden kan blijven. De bewoners zijn vanaf 1 januari 2018 zelf bestuurlijk en uitvoerend verantwoordelijk voor de exploitatie van de maatschappelijke ruimte. De opbrengsten, in eerste instantie, komend uit de verhuur en de omzet van de bar worden gebruikt om activiteiten van, voor en door wijkbewoners te ontwikkelen. Daarnaast wordt met de opbrengst, daar waar nodig, professionele ondersteuning ingekocht.

Tot eind 2017 wordt door bewoners, die samen met de initiatiefnemers willen werken aan de wijk, met behulp van Eurus een campagne opgezet om zoveel mogelijk vrijwilligers op bestuurlijk en uitvoerend niveau te betrekken bij de exploitatie van de maatschappelijke ruimte in het wijkcentrum.

Wijkvoorziening ’t Volbert Enschede

Sinds medio 2016 ondersteunt Eurus in opdracht van de gemeente Enschede het bestuur van de Stichting bijzondere Wijkvoorzieningen ‘Park Stokhorst’ (’t Volbert) in haar opgave de wijkvoorziening ’t Volbert voor de wijk ’t Ribbelt-Stokhorst te behouden.

Eurus helpt het Stichtingsbestuur bij de optimalisering van de exploitatie en het opstellen van verschillende scenario’s voor een duurzame toekomst. Op basis van de door het bestuur gewenste koers gaat Eurus het bestuur ondersteunen in de zoektocht naar (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn. Tevens adviseren wij het bestuur bij de ontwikkeling om de wijkvoorziening meer te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijk en waar de focus moet komen te liggen.

Om de wensen en behoeften van de wijk te polsen heeft het bestuur van Stichting ’t Volbert onder leiding van Eurus twee meedenkavonden georganiseerd. Vanuit dit gezelschap is een activiteitencommissie ontstaan die de handschoen heeft opgepakt en een theetuin van, voor en door de wijk heeft ingericht. Sinds juli 2017 is de theetuin geopend. Het opzetten van deze theetuin is weer een stap in de goede richting naar zelfredzaamheid ten gunste van de wijk en haar bewoners.  In september ontvingen het bestuur en de activiteitencommissie van ’t Volbert van de Lidl een cheque om houtenbankjes voor in de theetuin aan te kunnen schaffen.

Eurus blijft de komende tijd het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van het plan om een duurzame wijkvoorziening van, voor en door de wijk te blijven. Het jaar 2017 zal, onder andere door de inzet van Eurus, in ieder geval een positief financieel resultaat opleveren.

Sociale onderneming het Stadsgilde

Eurus ondersteunt de sociale onderneming Stadsgilde in oprichting. De intenties van de sociale onderneming en de mogelijke resultaten dragen bij aan de stadsdeelagenda 2016-2018 van stadsdeel Oost van de gemeente Enschede, in het bijzonder werken en meedoen.

Het Stadsgilde gaat zich in stadsdeel Oost inzetten om langdurig werklozen, schoolverlaters en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder ervaren begeleiding om te scholen tot vakman of vakvrouw. Hiermee komt het tegemoet aan de toenemende vraag naar vakmensen. Het Stadsgilde gaat werken volgens het traditionele meester-gezel-principe waardoor de leerlingen al werkende zich ontwikkelen tot schilder, glaszetter, timmerman en bouwvakker met uiteindelijk een baan bij het Stadsgilde. Daarnaast gaat het Stadsgilde uitsluitend met milieuvriendelijke producten zoals lijnolieverf werken en wordt gebruik gemaakt van elektrisch vervoer.

Eurus heeft het idee van deze sociale onderneming op verzoek onder de aandacht gebracht bij Twente Move2Social, met een positief resultaat als gevolg. Hierdoor is het Stadsgilde verzekerd van verdere ondersteuning en mogelijk startkapitaal. Een van de verwachtingen van deelname aan Move2Social is dat de ondernemer zelf een businessplan schrijft. Eurus gaat hierbij ondersteuning bieden.

Bikestop bij speeltuin ’t Varvik te Enschede

21 augustus 2017 is het project Bikestop bij speeltuin ‘t Varvik van start gegaan. De Bikestop is een idee van een bewoner uit de wijk Varvik-Diekman. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft Eurus het idee omgezet naar een werkbaar projectplan en zijn de financieringsmogelijkheden om te kunnen starten gevonden. Doel is: een duurzaam project te ontwikkelen waarmee bewoners aan de slag kunnen.

De Bikestop is een rustplek voor fietsers, mountainbikers etc. en moet een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk en stad Enschede worden voor mensen die willen (na)genieten van hun fietstocht. De bezoekers kunnen naast het nuttigen van een kopje koffie, thee of frisdrank met een gebakje, gebruik maken van een oplaad mogelijkheid voor hun elektrische fiets of de banden van de fiets laten oppompen. Daarnaast zijn verschillende gratis fietsroutes beschikbaar.

In dit traject heeft Eurus de samenwerking gezocht met Vakschool Diekman, de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen), Activiteitencentrum Power en Radar Uitvoering Oost. De leerlingen van Vakschool Diekman maken de taartjes en lopen stage bij de Bikestop om zo horeca ervaring op te doen. Power en Radar ondersteunen bij het werven, selecteren en begeleiden van de vrijwilligers.

Met de verkoop van de versnaperingen en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals een fietsreparatieplek en de verkoop van fietsonderdelen, wil de Bikestop binnen drie jaar geheel zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van subsidies en haar verstrekkers. Eurus blijft het project Bikestop van, voor en door bewoners van de wijk Varvik-Diekman met de betrokken partners verder ondersteunen.

Bovenstaand logo van de Bikestop is door een bewoner ontworpen.

De droom van Dolphia

In september 2016 is Eurus in opdracht van de gemeente Enschede gestart met het realiseren van de ‘Droom van Dolphia’. Samen met de bewoners van de wijk Dolphia heeft Eurus een ontwerpplan geschreven dat de basis vormt voor de bouw en exploitatie van hun eigen buurthuis.

Eurus heeft samen met de initiatiefnemers aantoonbaar draagvlak weten te creëren in de wijk voor het ontwikkelen van hun buurthuis. Dit is in samenwerking gedaan met zoveel mogelijk partijen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het buurthuis gaat de spilfunctie in de wijk vervullen en draagt voor een belangrijk deel bij aan een oplossing voor de wijkproblematiek en het toekomstperspectief voor de wijk.

In het ontwerpplan is de basis gelegd voor de zogenaamde sociale hypotheek. Eurus heeft samen met de gemeente het idee van een sociale hypotheek uitgewerkt door financiële waarden toe te kennen aan de maatschappelijke activiteiten die een buurthuis uit kan gaan voeren. Het bedrijfsplan waar het ontwerpplan onderdeel van uit maakt is door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op 6 oktober jongstleden ondertekenden de gemeente Enschede en de bewoners van Dolphia de eerste sociale hypotheek van Nederland ten behoeve van het bouwen van het buurthuis van, door en voor bewoners op hun geliefde plek in de wijk. Bewoners kunnen de hypotheek aflossen uit de opbrengst van maatschappelijk en commercieel getinte activiteiten. Het is de bedoeling om de hypotheek in 10 jaar af te lossen. Daarna is de buurt Dolphia de rechtmatige eigenaar van het buurthuis en is hun ultieme droom verwezenlijkt.

Het buurthuis wordt modulair gebouwd waardoor de vrijheid bestaat om het buurthuis te vergroten dan wel te verkleinen in de toekomst.

De Stichting wil toewerken naar een bewonersbedrijf van, voor en door de bewoners. Eurus zal waar nodig het bewonersbedrijf vanaf januari 2018 verder ondersteunen.

 

Communicatie en participatietraject Verbindingsweg te Borne

In opdracht van Royal Haskoning DHV voeren wij het communicatie- en participatietraject uit in het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang voor de Gemeente Borne. Na de zomer van 2016 zijn wij gestart met individuele en groepsgesprekken met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben wij informatie-, meedenk- en terugkoppelavonden georganiseerd in samenwerking met het projectteam.

Bewonersondernemingen in Enschede Oost-Binnen

Eurus is in januari 2016 in opdracht van de Gemeente Enschede, Stadsdeelmanagement Oost, gestart met de uitvoering van de opdracht het aantal bewonersondernemingen in Enschede Oost-Binnen te verhogen. Momenteel ondersteunen wij speeltuin het Varvik en enkele sociale ondernemers in de wijk bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun plannen die de wijk en haar bewoners ten goede komen. Daarnaast begeleiden wij het Stichtingsbestuur van Buurtboerderij ’t Volbert bij het ontwikkelen van projecten die, én aansluiten bij de ideeën en wensen van de bewoners én bijdragen aan een gezonde exploitatie van het gebouw/de gebouwen.

Buren(d)eten in Enschede Zuid

Eurus heeft eind 2016 en begin 2017 negen Buren(d)eets in de Stroinkslanden, Wesselerbrink en de Helmerhoek in opdracht van de Gemeente Enschede, stadsdeelmanagement Zuid, georganiseerd. Onder het genot van multiculturele hapjes en een drankje gingen buren met elkaar en de stadsdeelwethouder in gesprek over het meedoen en thuisvoelen in de wijk. Met deze buren(d)eets hebben we meer dan 100 grotendeels ‘nieuwe mensen’ in Enschede Zuid weten te bereiken. De deets hebben een schat aan informatie opgeleverd en hebben een mooie dialoog op gang gebracht.