Energietransitie met de Methode Eurus

Om de CO2 uitstoot naar 0 te krijgen in 2050 valt er nog het nodige werk te verzetten. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de lokale energietransitie overgeheveld naar gemeenten. Niet zo vreemd; lokale oplossingen die inhaken op plaatselijke situaties en behoeften worden eerder geaccepteerd dan oplossingen uit het Haagse die voorbij gaan aan specifieke situaties.
Iedere Nederlandse gemeente staat voor de taak een visie inclusief een uitvoeringsplan voor de gemeentelijke energietransitie op te stellen. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Eurus heeft ervaring met deze processen en weet deze concreet te maken. Hiervoor werken we bij Eurus met het trechtermodel, oftewel, zoals we het zelf noemen: de Methode Eurus! Belangrijk onderscheidend element is dat wij werken van onderaf; de mensen over wie het gaat zijn het uitgangspunt. Daardoor verloopt het proces in de eerste fasen wat langzamer dan gebruikelijk, maar uiteindelijk kent deze manier van werken een hogere succesfactor dan gemiddeld.

De Methode Eurus

Fase 1 Krachtenveldanalyse

Nadat er consensus is over de doelstelling en de ambitie vanuit de gemeente is uitgesproken, start Eurus een krachtenveldanalyse. Hierbij gaan we uitgebreid het gesprek aan met de diverse betrokken partijen. We inventariseren wat er speelt in een bepaald gebied; wie zijn de stakeholders, wie de gangmakers en wie bezwaarmakers.
Op basis van deze gesprekken bekijken we wat mogelijk is. Hierbij is de ambitie van de gemeente leidend, maar bepalen de bewoners het tempo.

Fase 2 Bewustwording

Het faciliteren van bewustwording bij bewoners is afhankelijk van de onderwerpen die er binnen een gebied spelen. We starten bijvoorbeeld met een kop koffie bij de mensen thuis, of organiseren een bewonersavond en/of een duurzaamheidsmarkt. We kijken wie de sleutelfiguren binnen het gebied zijn en op welke wijze zij geneigd zijn aan te haken bij deze activiteit.
In deze fase is het essentieel om de diverse bewoners actief in hun kracht te zetten, zodat ze achter het plan kunnen staan.
Eurus is tijdens het hele proces bewust ‘facilitator’. We houden de helicopterview over het proces en zitten zelf niet vooraan. Het is belangrijk dat bewoners dit met elkaar doen. We houden soms ook bewust de vertegenwoordiger vanuit de gemeente even op de achtergrond. Incidenteel spelen er namelijk items in een wijk die geen link met dit proces hebben, maar het wel in de weg staan. Om vooruit te kunnen moet de lucht geklaard zijn.
Vaak is een tweede avond zinvol om tot een vervolgstap te komen. We vragen altijd of de aanwezigen van de eerste avond ook buren uit willen nodigen mee te komen. Hierdoor ontstaat een mooie flow om mee verder te werken.

Fase 3 Implementatie

Afhankelijk van hetgeen in de vorige fase besloten is, schakelt Eurus de juiste partijen in. Dat kunnen bijvoorbeeld de gemeente, installateurs of energiecorporaties zijn. Eurus begeleidt de processen en monitort of iedereen zich gehoord voelt.
We slagen er altijd in om concreet te worden. Op basis van een gezamenlijk uitvoeringsplan gaan de handen uit de mouwen. Groepen bewoners, ondersteund door deskundigen, geven zelf vorm aan de energietransitie. Asbest wordt verwijderd en zonnepanelen geplaatst, er wordt een energie coöperatie opgezet die zonnevelden en windmolens exploiteert, elektrische deelauto’s worden gezamenlijk ingevoerd, en bewonersbedrijven worden opgezet en energieneutraal gemaakt, zodat ze ook de buurt van het gas af helpen.
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die Eurus kan aanbieden en vormgeven.

Gedurende het hele traject zijn er evaluaties met alle betrokkenen en is er de mogelijkheid tot revisie op basis van actuele situaties.

Meer informatie:

Rudi Theunissen, M. 06 5399 1722 of per email: rudi@eurus.nl
Daniël Vossebeld, M. 06 1547 5727 of per email: daniel@eurus.nl